دیبای دانش

صبح امید

دبستان صبح امید

مدیر: سید کریم جعفری

تلفن: 07137209848

همراه: 09177033904

آدرس: خیابان شهید دوران خیابان حجتی

متین

دبستان وپیش دبستانی متین

مدیر: خانوم شعبانی

آدرس :بلوار تخت جمشید

ناحیه 4آموزش وپرورش

تلفن: 07137224515

همراه: 09365354250